Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Κράτος και παιδεία κατά τον Πλάτωνα


Κράτος και παιδεία κατά τον Πλάτωνα
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
FREE photo hosting by Fih.grΤό ζήτημα τών σχέσεων μεταξύ κράτους και παιδείας απασχόλησε και απασχολεί ού μόνον εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς, αλλά και πολιτικούς φιλοσόφους και πολιτειολόγους και πολιτικούς άνδρας πασών τών χωρών και τών εποχών. Η πολυμορφία, υφ' ήν τούτο εμφανίζεται, οφείλεται κυρίως είς την εξάρτησίν του άπό της περί κόσμου και βίου θεωρίας τών εξεταζόντων αυτό. Έν τη παρούση εργασία, ης ύποκείμενον είναι αι περί της σχέσεως του κράτους προς τήν παιδείαν γνώμαι του Πλάτωνος, δέν σκοπούμεν νά άναδράμωμεν είς τήν όλην ιστορίαν του ζητήματος, αποτελούσαν ίδιον θέμα, περιοριζόμεθα εις εισαγωγικές τινας μόνον συναφείς νύξεις, άναφερομένας εις τήν σύγχρονον μορφήν αύτού.
Δύο είναι κυρίως αι περί του ζητήματος τούτοι, άκρως αντίθετοι, γνώμαι. Κατά τήν πρώτην, τήν έχουσαν τάς ρίζας αυτής έν τη αρχαία Ελλάδι, παιδεία ανεξάρτητος άπό του κράτους δέν δύναται νά νοηθή, διότι αύτη είναι τό μόνον μέσον προς διατήρησιν, συνέχισιν και προαγωγήν του έθνικού και κρατικού βίου. Παιδείαν, ιδίους σκοπούς θηρεύουσαν, αντιτιθεμένους πολλάκις προς τους του κράτους, ανέχονται μόνον κράτη, άτινα διανύουσι τήν έσχατην φάσιν του βίου αυτών. Όλως παράλογον δέ θά ήτο τό νά αποβάλλωνται πάντα σχεδόν τα νεώτερα κράτη εις τεραστίας δαπάνας προς ίδρυσιν και συντήρησιν δημοσίων σχολείων, υπηρετούντων σκοπούς ασχέτους προς τους της πολιτείας ή και άντικρατικούς. Έκδοση 1939
Κωνσταντίνος Βουρβέρης
Κράτος και παιδεία κατά τον Πλάτωνα – Διαβάστε το
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου